Logo Powiatu Karkonoskiego

[Ogłoszenie] drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Podgórzynie, obręb 0007 Sosnówka przy  ul. Liczyrzepy, w granicach działki nr 269/2

Zarząd Powiatu Karkonoskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Podgórzynie, obręb 0007 Sosnówka przy ul. Liczyrzepy, w granicach działki nr 269/2 o powierzchni 0,2571 ha, Kw. JG1J/00054963/9

Działka zabudowana budynkiem administracyjnym oraz niewielkim budynkiem gospodarczym. Teren nieruchomości o nieregularnym kształcie, położony jest na zboczu, powyżej poziomu ulicy. Południową granicę działki stanowi droga gruntowa, północną droga asfaltowa. Część granic działki ogrodzona jest płotem z metalowej siatki. Teren przed budynkami z nasadzeniami ozdobnymi z elementami architektury ogrodowej. Działka w pełnym uzbrojeniu wyposażona w energię elektryczną, w wodę, w kanalizację i gaz.

Dane techniczne budynku administracyjnego:

  • pow. zabudowy – 150 m2
  • pow. całkowita – 600 m2
  • pow. użytkowa – 389 m2

Dane techniczne budynku gospodarczego:

  • pow. zabudowy – 29 m2
  • pow. całkowita – 29 m2 
  • pow. użytkowa – 19,92 m2

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków w Gminie Podgórzyn – obszar planistyczny „A”, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Podgórzyn nr XXI/163/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem M,U.22 – o przeznaczeniu podstawowym: 

  1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  2. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
  3. tereny zabudowy usługowej. 

Funkcje mieszkaniowe i usługi mogą być realizowane odrębnie bądź łącznie w dowolnych proporcjach.

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00054963/9 bez długów i ciężarów.

Budynek administracyjny wykorzystywany będzie przez Dom Pomocy Społecznej Sosnówka do chwili sprzedaży nowemu nabywcy.
Cena wywoławcza – 1.200.000,00 zł. Wadium – 60.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 1100.

Wadium na nieruchomość należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 21 marca 2024 r. na konto nr 85 1020 5226 0000 6002 0681 3671 PKO Bank Polski S.A.  Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz z aktualnym sposobem jej zagospodarowania, parametrami oraz możliwością wykorzystania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Znaki graniczne działki nie będą geodezyjnie wznawiane, bądź granice ustalane. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie). 

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

Za aktualny odpis uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.  

Przetargi organizowane przez Zarząd Powiatu Karkonoskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiatkarkonoski.eu pod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Przeprowadzony w dniu 3 stycznia 2024 r. przetarg na w/w nieruchomość został zamknięty wynikiem negatywnym. 

Zarząd Powiatu Karkonoskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 202 lub telefonicznie 75 64 73 222, 228.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności