Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

[Ogłoszenie] Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w Kowarach - obręb 0005

Starosta Karkonoski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w Kowarach obręb 0005

Działki położone są w zachodniej części Kowar w strefie peryferyjnej miasta – Krzaczynie. Działki zbywane są wraz z udziałem w drodze wewnętrznej w granicach działki nr 104/17. 

 1. Działka nr 104/17 o pow. 0,0871 ha, Kw. nr JG1J/00088374/0
  Nieruchomość niezabudowana, położona w Kowarach przy ul. Głównej. Działka stanowi drogę wewnętrzną.

  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary zatwierdzonego uchwałą 
  Nr XLIII/269/21 z dnia 26.08.2021 r. Rady Miejskiej w Kowarach, dla jednostki urbanistycznej Kowary – Krzaczyna nieruchomość oznaczona jest symbolem 1.KDW – tereny dróg wewnętrznych. 
   
 2. Działka nr 104/9 o pow. 0,0987 ha, Kw. nr JG1J/00059095/8
  Działka niezabudowana, położona na terenie dzielnicy Krzaczyna przy ul. Głównej. Teren działki o niewielkim spadku w kierunku północno-wschodnim. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z ulicy Głównej oraz poprzez drogą wewnętrzną w granicach działki nr 104/17. Kształt działki regularny, czworokątny. Działka posiada możliwość podłączenia do energii elektrycznej, wody i gazu.
  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary zatwierdzonego uchwałą Nr XLIII/269/21 z dnia 26.08.2021 r. Rady Miejskiej w Kowarach, dla jednostki urbanistycznej Kowary – Krzaczyna nieruchomość oznaczona jest symbolem 2.MU – tereny zabudowy mieszkalno-usługowej.

  Cena wywoławcza – 100.000,00 zł.    
  Wadium – 5.000,00 zł.
  cena zawiera udział 13,10 % w działce nr 104/17
  Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz. 1100.                                        

 3. Działka nr 104/15 o pow. 0,1505 ha, Kw. nr JG1J/00059095/8 - PRZETARG ODWOŁANY - INFORMACJA W ZAŁĄCZNIKU ( Informacja_o_odwołaniu_przetargu )
  Działka niezabudowana, położona na terenie dzielnicy Krzaczyna przy ul. Głównej. Teren działki jest płaski, lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta trawami i młodymi drzewkami. Kształt działki nieregularny. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z ulicy Głównej oraz poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną w granicach działki nr 104/17.  Działka posiada możliwość podłączenia do energii elektrycznej, wody i gazu.
  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary zatwierdzonego uchwałą Nr XLIII/269/21 z dnia 26.08.2021 r. Rady Miejskiej w Kowarach, dla jednostki urbanistycznej Kowary – Krzaczyna nieruchomość oznaczona jest symbolem 1.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza –130.000,00 zł.      
  Wadium – 4.100,00 zł. 
  Cena zawiera udział 20 % w działce nr 104/17            
  Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz. 1200. 4. Działka nr 104/19 o pow. 0,1139 ha, Kw. nr JG1J/00059095/8
  Działka niezabudowana, położona na terenie dzielnicy Krzaczyna przy ul. Głównej. Teren działki jest płaski, lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta trawami. Kształt działki regularny, czworokąt. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z ulicy Głównej oraz poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną w granicach działki 
  nr 104/17.  Działka posiada możliwość podłączenia do energii elektrycznej, wody i gazu. Przez działkę przebiega przyłącze wodociągowe oraz napowietrzna linia energetyczna.
  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary zatwierdzonego uchwałą Nr XLIII/269/21 z dnia 26.08.2021 r. Rady Miejskiej w Kowarach, dla jednostki urbanistycznej Kowary – Krzaczyna nieruchomość oznaczona jest symbolem 1.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza – 90.000,00 zł.      
  Wadium – 4.500,00 zł.
  Cena zawiera udział 15,12 % w działce nr 104/17           
  Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz. 1300.Wadia należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 18 stycznia 2024 r. na konto nr 85 1020 5226 0000 6002 0681 3671 PKO Bank Polski S.A. 
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Licytacji podlegać będzie cena netto. Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570), do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz z aktualnym sposobem jej zagospodarowania, parametrami oraz możliwością wykorzystania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Znaki graniczne działki nie będą geodezyjnie wznawiane, bądź granice ustalane. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoby, o których mowa w art. 2 w związku z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 ze zm./ zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią w terminie do dnia 18.01.2024 r. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości. 

Oryginał w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. 

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie). 

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

Za aktualny odpis uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. 

Przetargi organizowane przez Starostę Karkonoskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiatkarkonoski.eu pod hasłem: przetargi.

Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Starosta Karkonoski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 203 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.