Logo Powiatu Karkonoskiego

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2024r.

25 stycznia 2024 r. Zarząd Powiatu Karkonoskiego podjął uchwałę nr 417/1427/24 w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 z zakresu:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • turystyki i krajoznawstwa, 
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dotację na realizację zadań publicznych w zakresie:

A. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymują:

 1. Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
  Tytuł zadania: Festival Dell`Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów
  Wysokość przyznanych środków finansowych – 8 000 zł
 2. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
  Tytuł zadania: Eliminacje Dolnośląskie XXXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu „Poznajmy Ojcowiznę”- 2024
  Wysokość przyznanych środków finansowych – 1 000 zł

B. turystyki i krajoznawstwa otrzymują:

 1. Fundacja Przejście Kotliny
  Tytuł zadania: 21. Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza
  Wysokość przyznanych środków finansowych – 5 000 zł
 2. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
  Tytuł zadania: 54. Ogólnopolski Rajd na Raty- 2024
  Wysokość przyznanych środków finansowych – 6 000 zł
 3. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
  Tytuł zadania: 67. Ogólnopolski Rajd Narciarski „Karkonosze 2024”
  Wysokość przyznanych środków finansowych – 6 000 zł
 4. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Jelenia Góra
  Tytuł zadania: Karpacz przez okulary
  Wysokość przyznanych środków finansowych – 1 500 zł

C. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej otrzymują: 

 1. Fundacja Przejście Kotliny
  Tytuł zadania: XII UltraKotlina- Bieg dookoła Kotliny Jeleniogórskiej
  Wysokość przyznanych środków finansowych – 5 000 zł
 2. Karkonoski Klub Karate Shotokan
  Tytuł zadania: „III Sudetes Open- Karate Grand Prix”
  Wysokość przyznanych środków finansowych – 5 000 zł
 3. Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów
  Tytuł zadania: XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn
  Wysokość przyznanych środków finansowych – 3 000 zł
 4. Klub Sportowy ŁOMNICA w Łomnicy
  Tytuł zadania: Cykl turniejów piłkarskich o Puchar Starosty Powiatu Karkonoskiego
  Wysokość przyznanych środków finansowych – 2 000 zł
 5. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze
  Tytuł zadania: Powiatowe Igrzyska LZS, Mieszkańców Wsi i Miast w Powiecie Karkonoskim
  Wysokość przyznanych środków finansowych – 35 000 zł
 6. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej Górze
  Tytuł zadania: Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Szkól Powiatu Karkonoskiego
  Wysokość przyznanych środków finansowych – 65 000 zł
 7. Stowarzyszenie Milanos
  Tytuł zadania: Spotkania Integracyjne z Milanos
  Wysokość przyznanych środków finansowych – 7 000 zł

Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali dofinansowanie!

 

Oferenci, którym przyznano środki finansowe na realizację zadań publicznych zobowiązani są do dostarczenia podpisanych przez upoważnione osoby poniższych dokumentów:
a) oświadczenia Oferenta dotyczące konta bankowego
b) kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (nie dotyczy podmiotów wpisanych do KRS),
c) zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) zaktualizowanego opisu zadania– w przypadku konieczności dokonania zmian, 
e) zaktualizowanego harmonogramu działań – w przypadku konieczności dokonania zmian,
f) Zaktualizowanych rezultatów zadania – w przypadku konieczności dokonania zmian.
Niezłożenie aktualizacji w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji, co będzie skutkować niepodpisaniem umowy.

Jednocześnie informujemy, że:
a) Oferent może zmniejszyć lub zwiększyć „inne środki finansowe” oraz „wkład osobowy” z założeniem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie będzie wyższy niż wskazany w ofercie oraz że niedopuszczalna jest zamiana środków własnych finansowych na środki własne niefinansowe;
b) Oferent może odstąpić od podpisania umowy dotacyjnej w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana w ofercie składając pisemne zawiadomienie w ciągu 7 dni od podjęcia przez Zarząd Powiatu Karkonoskiego decyzji o wyborze organizacji (publikacji informacji), które uzyskają dotacje. Rezygnacja w powyższym terminie nie dyskwalifikuje udziału oferenta w kolejnych konkursach. 
c) Wyniki konkursu oraz wymagane załączniki są dostępne na stronie BIP Powiatu Karkonoskiego oraz na stronie internetowej www.powiatkarkonoski.eu 

W przypadku pytań, proszę o kontakt telefoniczny +75 64 73 147 lub email: a.misztak@powiatkarkonoski.eu

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 417/1427/24
Format: pdf, 181.15 kB
Oświadczenie- konto bankowe
Format: docx, 247.11 kB
Aktualizacj kalkulacji
Format: docx, 249.38 kB
Aktualizacja harmonogramu
Format: docx, 249.26 kB
Aktualizacja rezultatów
Format: docx, 246.96 kB
Aktualizacja opisu
Format: docx, 246.13 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności