Logo Powiatu Karkonoskiego

Zadania

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 1. zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informację prawną w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 3. występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 4. współdziała z właściwą miejscowo delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, szczególnie w zakresie sygnalizowania problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej;
 5. wykonuje inne zadania określone w ustawie lub przepisach odrębnych;
 6. współpracuje z właściwymi wydziałami Starostwa Powiatowego oraz Radą Powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów;
 7. sporządza i przedkłada Staroście roczne sprawozdanie z działalności w terminie do 31 marca każdego roku;
 8. przekazuje zatwierdzone sprawozdanie właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 9. może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 10. może występować w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
 11. podejmuje i przeprowadza mediację w celu polubownego załatwiania spraw pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem;
 12. może występować z wnioskiem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów;
 13. przygotowuje pisma interwencyjne oraz monity do przedsiębiorców;
 14. analizuje wzorce projektów umów proponowanych konsumentom przez przedsiębiorców;
 15. udziela pomocy konsumentom przy sporządzaniu projektów pozwów i pism procesowych oraz przy kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do wniesienia powództwa w sprawach konsumenckich;
 16. przekazuje wnioski konsumentów zgodnie z właściwością miejscową.