Logo Powiatu Karkonoskiego
Powróć do: Dla Mieszkańców

Nieodpłatna pomoc prawna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 


 

Powiat Karkonoski utworzył na swoim terenie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których może być świadczona mediacja. Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się w lokalach udostępnionych przez gminy Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowic, Podgórzyn, Stara Kamienica i Szklarska Poręba, a także w Jeleniej Górze, w budynku Starostwa przy ul. Podchorążych 15. Z mediacji można skorzystać w Kowarach, Podgórzynie i Szklarskiej Porębie.

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie  ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz pisemne oświadczenie dotyczące uzyskiwania pomocy de minimis za rok udzielania porady oraz za dwa poprzedzające lata podatkowe albo przedstawia wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie za rok udzielania porady oraz za dwa poprzedzające lata podatkowe, przed udzieleniem porady.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna/Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie prowadzonej przez osobę fizyczną jednoosobowej działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzenie do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Szczegółowe informacje o dyżurach oraz rejestracji wizyt pod numerem: 75 64 73 111 albo na stronie https://np.ms.gov.pl.

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej dostępnych jest na stronie rządowej pod adresem https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/
Ponadto mieszkańcy mogą także korzystać z innych form doradztwa - lista poniżej.

Po uzyskaniu porady anonimową opinię można przekazać:

 1. pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra,
 2. telefonicznie pod nr 75 64 73 111
 3. albo wiadomością poczty e-mailem na adres: porady.prawne@powiatkarkonoski.eu

W załączeniu wzór opinii (opinia o poradzie)

Lokale dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

 1. Jelenia Góra ul. Podchorążych 15 – Starostwo Powiatowe;
 2. Kowary ul. Staszica 18 – Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej;
 3. Piechowice ul. Kryształowa 49 - Urząd Miasta;
 4. Podgórzyn ul. Żołnierska 13 - Centrum Aktywności Społecznej Pogórze;
 5. Stara Kamienica ul. Kamienicka 11 -  Urząd Gminy;
 6. Szklarska Poręba – Jedności Narodowej 11 – MOPS;
 7. Mysłakowice ul. Wojska Polskiego 2 A – GOPS;
 8. Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 - GOPS;
 9. Karpacz ul. Polskich Olimpijczyków 1 - Budynek Stadionu im. Ireny Szewińskiej

Na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wejść na poniższy link:
Link do listy dyżurów specjalistycznych

Pliki do pobrania:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Format: pdf, 403.75 kB
Karta Pomocy - część B
Format: pdf, 156.07 kB